INFORMACJA O “RODO” Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym  związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w KCE KANA w Dębicy jest: Dyrektor Centrum.
 • Z administratorem Dyrektorem Centrum można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora – ul. Chopina 2, 39-200 Dębica.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w KCE KANA w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się drogą e-mail kana.debica@wp.pl lub telefonicznie tel. 14 6969 110.
 • Administrator – Dyrektor Centrum – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych zgód.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – Dyrektorze Centrum;
 • – realizacji umów zawartych z kontrahentami KCE KANA Dębica;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt w/w odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • – organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w w/w punktach, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Katolickim Centrum Edukacji KANA w Dębicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


Skip to content